Alle assortimenten
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: MKB Kantoorartikelen:

- MKB Kantoorartikelen B.V., gevestigd aan de Willem Dreeslaan 434A te Zoetermeer.
- Klant: de wederpartij van MKB Kantoorartikelen, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MKB Kantoorartikelen een overeenkomst aangaat dan wel aan wie MKB Kantoorartikelen een aanbieding doet.
- Overeenkomst: de door de Klant gedane aanvraag die vervolgens aanvaard is door MKB Kantoorartikelen door middel van een bevestiging of door een aanvang van de uitvoering van de aanvraag.


Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MKB Kantoorartikelen en de Klant. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant is uitgesloten. Alle aanbiedingen van MKB Kantoorartikelen – waaronder alle tekst en afbeeldingen op de website - zijn geheel vrijblijvend en dienen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.


2. Prijzen en betalingen

Indien in prijslijsten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door MKB Kantoorartikelen opgegeven prijzen franco geleverd in Nederland en exclusief BTW en eventuele verplichte wettelijke heffingen. Voor opdrachten tot levering van producten vanaf € 39,95 ex BTW worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen onder de € 20,- (ex BTW) geldt een bedrag van € 9,95 (ex BTW) voor handling en verzending. Voor bestellingen tussen de € 20,- en € 39,95 ex BTW bedragen de handling- en verzendkosten € 3,95 (ex BTW).


Betalingen door de Klant dienen direct bij de bestelling plaats te vinden. Indien de Klant aangeeft met creditcard te willen betalen, zal MKB Kantoorartikelen direct autorisatie voor het factuurbedrag aanvragen. Betaling per creditcard vindt plaats volgens de richtlijnen en termijnen van de betreffende creditcardmaatschappij.


3. Afleveringstermijn

De opgaven van leveringstermijnen door MKB Kantoorartikelen worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. De opgegeven levertijden gaan in zodra MKB Kantoorartikelen het door de Klant verschuldigde factuurbedrag heeft ontvangen. De afleveringstermijn is geen fatale termijn. Overschrijding van de levertijd verplicht MKB Kantoorartikelen niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.


4. Aflevering en risico

De levering geschiedt op het afleveradres dat door de Klant is vermeld bij het aangaan van de Overeenkomst. De Klant is verplicht de levering meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant. MKB Kantoorartikelen is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren. Indien de Klant de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. MKB Kantoorartikelen is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Klant op te slaan. Zij heeft vervolgens de keuze om nakoming van de Overeenkomst te vorderen of om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.


5. Reclamering en garantie

MKB Kantoorartikelen garandeert dat de geleverde producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door MKB Kantoorartikelen geleverde producten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal MKB Kantoorartikelen deze gebreken herstellen of doen herstellen of voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken product bij de toeleverancier/fabrikant geldende garantievoorwaarden. MKB Kantoorartikelen kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product retour wordt gezonden.

Reclamering van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na levering van het product te geschieden, onder vermelding van het ordernummer. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de hierboven genoemde garantietermijn in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de Klant aan MKB Kantoorartikelen te geschieden, onder vermelding van het ordernummer.

Na reclamatie ontvangt de Klant een schrijven dat voorzien is van een retournummer en een beschrijving van de activiteiten die de Klant moet uitvoeren om de retourname mogelijk te maken. Retourzendingen dienen binnen 5 dagen nadat MKB Kantoorartikelen een retournummer aan de Klant heeft verstrekt, te worden aangeboden in de oorspronkelijke verpakking en te zijn voorzien van het verstrekte retournummer. Retouren reizen altijd voor rekening en risico van de afzender. Als de retourzending het gevolg is van een fout van MKB Kantoorartikelen worden de retourvrachtkosten gerestitueerd. Retourzendingen die op een afwijkende wijze en/of zonder retournummer verstuurd worden, kunnen niet door MKB Kantoorartikelen in behandeling worden genomen.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: normale slijtage, het niet in acht nemen van voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, kortsluiting of andere invloeden van buitenaf en/of reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Kantoorartikelen.


6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MKB Kantoorartikelen is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld aan de zijde van MKB Kantoorartikelen, toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van MKB Kantoorartikelen, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.


7. Intellectuele eigendom

MKB Kantoorartikelen neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan MKB Kantoorartikelen verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal MKB Kantoorartikelen, onverminderd de in artikel 6 bepaalde grenzen, het geleverde terugnemen en de verwervingskosten verminderd met de normaal te achten afschrijvingen crediteren of zorgdragen dat de Klant het geleverde, of een gelijkwaardige andere product, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits de Klant MKB Kantoorartikelen tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.


8. Overmacht

Bij overmacht, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst door ieder der Partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der Partijen ontbonden worden verklaard. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, zonder dat Partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen Partijen pro rata afgerekend.


9. Opschorting, ontbinding

Indien één der Partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, hetzij surseance van betaling aanvraagt, hetzij in staat van faillissement geraakt, heeft de andere partij het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.


10. Geschillen

Alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van MKB Kantoorartikelen, onverminderd de bevoegdheid Partijen om een geschil aan arbitrage te onderwerpen.


11. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Partijen geldende rechtsverhouding zullen de Partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder inschrijfnummer 27380477 en geldig met ingang van 10 augustus 2010.